20 years in business

 

 

 

phone +421 911 424 435

 hagiel@hagiel.sk

.

Hagiel

Ako vstúpiť do procesu vysťahovania do Kanady

Každý záujemca o trvalý pobyt v Kanade má dve základné možnosti :

1. priamy vstup do procesu

2. absolvovanie úvodnej informatívnej konzultácii v sídle  našej firmy

Pokiaľ majú záujemci nejaké nejasnosti alebo konkrétne otázky, ktoré sa týkajú vysťahovania, môžu sa s dôverou obrátiť na nás telefonicky, v prípade menšieho rozsahu otázok aj prostredníctvom e-mailu.

Pokiaľ záujemca o  vysťahovanie do Kanady sa fyzicky nenachádza na území Slovenskej alebo Českej republiky, tak je možné vybavovať jeho žiadosť korešpondenčnou formou (e-mailom, poštou) alebo telefonicky, pričom sa odporúča, aby si tento záujemca zvolil na území SR alebo ČR svojho zástupcu (rodinný príslušník alebo priateľ), ktorý v jeho mene požiada o niektoré dokumenty (napr. potvrdenie od zamestnávateľa, výpis z registra trestov, atď.).

Poplatky pri vstupe do procesu: 

Úvodná konzultácia 60 EUR

Prehodnotia sa Vaše predpoklady, navrhne sa vhodná kategória, hlavný žiadateľ a ďalší postup. Budú vám dané odpovede na Vaše otázky. (úvodná konzultácia nie je povinná, v prípade jej absolvovania bude znížený poplatok za proces o sumu 60 EUR.)

V cene konzultácie je zahrnuté:
 • Specializovaná brožúra o vysťahovaní do Kanady
 • DVD o Kanade a DVD s jazykovými testami IELTS a TEF
Poplatok za proces 1900 EUR Poplatok pre samostatného žiadateľa  o vysťahovanie
(bez ohľadu na počet detí do 19 rokov).
2400 EUR Poplatok pre rodinu žiadajúcu o vysťahovanie
(manželský alebo partnerský pár bez ohľadu na počet detí do 19 rokov).

1. Priamy vstup do procesu

Záujemca osobne, e-mailom alebo prostredníctvom pošty obdrží od našej firmy všetky informácie ohľadom vysťahovania až po obdržanie immigrant visa. Pri osobnom stretnutí je samozrejme záujemcovi chronologicky detailne vysvetlený postup a zodpovedané všetky jeho otázky.

Spôsob platby:

 • "poštový poukaz na adresu",
  pričom Vy ste odosielateľ a firma Hagiel adresát
   
 • hotovosťou v sídle našej firmy
   
 • bankovým prevodom alebo vkladom na:
  účet  vedený v EUR, č.ú.: SK86 0200 0000 0018 9849 3554
  vo VÚB a.s., pobočke Bratislava-centrum
  ako variabilný symbol uveďte vaše rodné číslo a
  do poznámky napíšte vaše meno a priezvisko.

2. Úvodná informatívna konzultácia

Konzultácia je osobná a musí byť vopred rezervovaná na presnú hodinu a deň v čase od 10.00 do 16.00 hod. Neskoršie konzultácie sú možné na základe dohody. Na konzultáciu sa odporúča  priniesť si doklady o vzdelaní a praxi záujemcu, eventuálne profesný životopis. Rozhovor môže byť realizovaný aj prostredníctvom telefónu alebo Skype.

Konzultácia pozostáva: 

 • detailný opis chronológie procesu s fyzickou ukážkou všetkých dôležitých dokumentov, ktoré sprevádzajú proces vysťahovania a odhad  približnej dĺžky procesu vybavovania
   
 • detailný výklad získania statusu trvalého pobytu, ukážku všetkých sprievodných dokladov, ktoré je nevyhnutné vybaviť bezprostredne po príchode do Kanady (potvrdený Record of Landing, SIN, Health Card, Canadian Driving Licence, atď.)
   
 • oboznámenie s manuálmi prípravy na vodičský preukaz a získanie kanadského občianstva
   
 • pri manželských pároch je navrhnutý hlavný žiadateľ, t.j. ten z manželov, ktorý má lepšie predpoklady pre vysťahovanie a ktorý bude bodovo hodnotený migračnými úradmi
   
 • predbežné bodové hodnotenie záujemcu
   
 • pri nevhodnosti záujemcu z hľadiska procesu vysťahovania do Kanady, návrh možných opatrení a zmien, aby žiadateľ v procese uspel
   
 • doporučenie vhodnej provincie alebo provincií, resp. mesta v Kanade
   
 • vysvetlenie možnosti vybavenia práce po príchode v pôvodnom alebo želanom odbore záujemcu o vysťahovanie, eventuálne pohovoru u potenciálneho kanadského zamestnávateľa
   
 • informácie ohľadom možnosti ubytovania (prenájom izby, bytu, domu – zariadený, polozariadený, nezariadený), krátkodobé ubytovanie na niekoľko dní, cenové relácie ubytovania podľa druhu a mesta – lokality
   
 • zodpovedanie voľne kladených otázok (jazykové kurzy, zabezpečenie odvozu z letiska, letenky a preprava majetku, pobyty na Slovensku, sponzorovanie príbuzných, hypotekárne úvery, nostrifikácia vzdelania, vstup do profesných asociácií, predškolské zariadenie pre deti, základné, stredné a vysoké školy, návštevy v USA, podnikanie v Kanade – založenie živnosti, s.r.o., zdravotná starostlivosť, atď.)