Podnikatelia, Farmári, umelci, športovci

Podnikatelia, Farmári, umelci, športovci

Kanada ponúka jednoduchú možnosť emigrácie pre osoby s praxou, ktorá by mohla byť prínosom pre Kanadu

 

Podmienky programu pre podnikateľov:

 • mať inovatívny podnikateľský zámer s cieľom zrealizovať ho v Kanade
 • ovládať jazyk (anglický alebo francúzsky) na úrovni primeranej oblasti podnikania
 • mať minimálne ročné pomaturitné vzdelanie
 • čistý register trestov
 • dobrý zdravotný stav

 

Podmienky programu pre umelcov, športovcov a ich podporný tím:

 • Splniť v období posledných piatich rokov jednu z nasledujúcich podmienok:
  • mať minimálne dvojročnú prax ako samostatne zárobkovo činná osoba (nie zamestnanec) v umeleckej alebo športovej oblasti;
  • mať minimálne dvojročnú prax ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v umeleckej alebo športovej oblasti, pričom činnosť bola vykonávaná na medzinárodnej úrovni;
  • mať kombináciu dvoch ročných praxí z horeuvedených možností;
 • mať dostatočné finančné prostriedky na štart v Kanade;
 • čistý register trestov;
 • dobrý zdravotný stav.


Medzi členov podporného tímu patria:
Pri umelcoch: knihovníci, reštaurátori, kurátori, archivári, editori kníh a časopisov, učitelia hudby, tanca a umenia, prekladatelia, tlmočníci, producenti, choreografi, umeleckí riaditelia, technici vo vysielaní, technici audiovizuálneho nahrávania, hlásatelia, podporný tím pri filmovaní, fotografovaní a vysielaní, interiéroví dizajnéri, kostyméri, make-up artist a podobne.
Pri športovcoch: tréneri, vyhľadávači talentov, športoví porotcovia, športoví inštruktori, plaveckí záchranári a podobne

 

Podmienky programu pre farmárov:

(Program je dočasne pozastavený.)

 • mať v období posledných piatich rokov minimálne dvojročnú prax v riadení farmy
 • mať záujem kúpiť a riadiť farmu v Kanade
 • mať dostatočné finančné prostriedky
 • čistý register trestov
 • dobrý zdravotný stav


Medzi farmárov sa okrem manažérov rastlinnej alebo živočíšnej výroby radia aj ovocinári, vinohradníci, pestovatelia stromov, kvetov a-tiež manažéri rybích fariem.