Sponzorovanie rodinou z Kanady

Sponzorovanie rodinou

Tento program je najmenej náročný na žiadateľa. Hodnotí sa to hlavne príbuzenský vzťah a finančné zázemie sponzora.

 

Kto môže byť sponzor?

Sponzor musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky:

 • musí mať viac ako 18 rokov;
 • musí mať trvalý pobyt v Kanade alebo kanadské občianstvo;
 • sponzor s trvalým pobytom v Kanade sa musí nachádzať v Kanade počas celej doby procesu sponzorovania, sponzor s kanadským občianstvom môže byť aj mimo územia Kanady (musí však plánovať návrat do Kanady);
 • musí mať dostatočný príjem na pokrytie záväzkov vyplývajúcich zo sponzorovania (netýka sa to sponzorovania bezdetného partnera/partnerky).

 

Sponzorom nemôže byť osoba, ktorá:

 • nesplnila podmienky sponzorovania v minulosti;
 • neplatila alimenty nariadené súdom;
 • dostala finančnú pomoc od vlády (netýka sa to osôb zdravotne postihnutých);
 • bola usvedčená z násilnej trestnej činnosti, alebo ublíženia na zdraví príbuznej osoby prípadne aj z pokusu o takýto čin;
 • je vo väzení;
 • nesplatila, prípadne neskoro splatila imigračnú pôžičku;
 • je v bankrote.

 

Koho možno sponzorovať:

 • manželku/ manžela, druha/ družku (ak má viac ako 18 rokov) a ich deti;
 • vlastné deti,
  • do 22 rokov a slobodné,
  • nad 22 rokov, ak sú odkázané na finančnú podporu rodičov z obdobia pred 19. rokom života z dôvodu fyzického alebo mentálneho postihnutia;
 • rodičov a starých rodičov;
 • brata, sestru, neter, synovca, vnuka, vnučku, ak sú slobodné siroty, majú menej ako 18 rokov a sú pokrvní príbuzní alebo adoptovaní príbuzní;
 • deti na adopciu do Kanady;
 • jeden príbuzný bez ohľadu na vek a príbuzenský vzťah ak:
  • sponzor nemá žijúceho partnera, dieťa, rodičov, starých rodičov, súrodenca, tetu, strýka, synovca alebo neter, ktorý by mohol byť sponzorovaný podľa iného bodu,
  • a zároveň sponzor nemá vyššieuvedeného príbuzného, ktorý je kanadský občan a trvalý obyvateľ Kanady;
 • deti a partnera/ku sponzorovanej osoby.